Cựu chiến binh Việt Nam mãi mãi phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong xây dựng và bảo vệ Đảng - Chính quyền - Chế độ XHCN

Thứ ba - 28/11/2023 22:26
Dân tộc Việt nam ta đã trải qua 4 nghìn năm lịch sử chống giặc ngoại xâm ở thời kỳ nào cũng luôn luôn có những chiến công vĩ đại và con người làm rạng rỡ non sông, đất nước ta. Nhưng chiến thắng vĩ đại nhất, vẻ vang nhất là từ ngày có Đảng CSVN và Bác Hồ lãnh đạo, trải qua một thời kỳ đấu tranh cách mạng và kháng chiến cứu nước lâu dài đã hoàn toàn thắng lợi vẻ vang. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang đó có hàng triệu cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân đã trở về quê hương, một bộ phận chuyển ngành sang công tác ở các cơ quan Đảng và Nhà nước, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội…
Như chúng ta đều biết vào những năm cuối thập kỷ 80 (Thế kỷ 20), tình hình thế giới và trong nước diễn biến cực kỳ phức tạp. Các nước XHCN Đông âu và Liên Xô lần lượt sụp đổ. Nước ta đứng trước những khó khăn thách thức rất gay gắt cả về chính trị, kinh tế, xã hội. Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh hoạt động "Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ", hòng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, xoá bỏ CNXH ở Việt Nam. Trước tình hình đó với tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ XHCN, nguyện vọng tha thiết, bức xúc của CCB Việt Nam là nhanh chóng tập hợp nhau lại để bảo vệ Đảng, chính quyền, những thành quả của cách mạng. Và ở thời điểm đó đã có một số địa phương, những người CCB đã chủ động tập hợp nhau lại dưới các tổ chức, mang những tên gọi khác nhau như câu lạc bộ những người tham gia kháng chiến, câu lạc bộ những người biệt động… Nhưng để hình thành một tổ chức thống nhất, hợp pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thì chưa có.
          Xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới để đáp ứng nguyện vọng tha thiết chính đáng của đông đảo CCB Việt Nam, ngày 6/12/1989. Bộ Chính trị BCH TW Đảng cộng sản Việt Nam (Khoá VI) quyết định cho thành lập Hội CCB Việt Nam. Mục đích của Hội được xác định là "Đoàn kết CCB giữ gìn và phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tham gia bảo vệ thành quả Cách mạng, bảo vệ Đảng CSVN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu". Về tổ chức Hội, Đảng chỉ rõ "Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện ý chí và quyền lợi của CCB, là thành viên của MTTQ Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị, do Đảng CSVN lãnh đạo, hoạt động theo đường lối chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước và điều lệ của Hội".
Trải qua 34 năm Hội CCB Việt Nam đã tiến hành qua 7 Đại hội nhiệm kỳ toàn quốc, Dưới sự lãnh đạo của Đảng,được sự giúp đỡ của chính quyền, sự phối hợp của các ngành, các đoàn thể và nhân dân, Hội đã không ngừng tăng cường đoàn kết, vận động tập hợp anh chị em CCB phát triển nhanh chóng về tổ chức, hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, góp phần tích cực vào những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước.
Trong 3 năm đầu từ khi thành lập đến Đại hội lần thứ nhất năm 1992, Hội đã hình thành tổ chức 4 cấp (từ Trung ương - Tỉnh - Huyện - Xã) với số lượng 68 vạn Hội viên, đại bộ phận thuộc thế hệ CCB tham gia chống pháp, đến nay có trên 2 triệu hội viên gồm các thế hệ cán bộ, chiến sỹ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ Quốc tế, sinh hoạt trong gần 16 ngàn tổ chức Hội cơ sở trong đó có hơn 10 ngàn cơ sở xã, phường, thị trấn.
Tổ chức cơ sở Hội không ngừng được mở rộng, thời kỳ đầu chủ yếu ở cấp xã, phường, thị trấn nay phần lớn thôn, ấp, bản, buôn làng, khu phố trong cả nước đều có chi hội CCB. Đồng thời theo Nghị định 487 của Chính phủ, tổ chức Hội đã phát triển trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học, cơ quan nghiên cứu khoa học từ Trung ương đến cơ sở. Hiện có gần 5 ngàn tổ chức cơ sở với hơn 126 ngàn hội viên.
Những năm gần đây thực hiện pháp lệnh CCB Hội quan hệ mật thiết với hàng trăm ban liên lạc truyền thống của các quân binh chủng, các sư đoàn, quân đoàn, quân khu, cơ quan, chiến trường… Hội đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chủ động phối hợp với ĐTN, Cơ quan Quân sự địa phương tập hợp vận động hàng trăm ngàn HSQ, chiến sỹ hết hạn nghĩa vụ quân sự tại ngũ ở hơn 70% cơ sở xã, phường trong toàn quốc vào các câu lạc bộ, các ban liên lạc Cựu quân nhân tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” giúp nhau trong đời sống và tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở.
Những năm qua trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực cũng như trong nước, đại bộ phận cán bộ, hội viên luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm tư tưởng thù địch sai trái, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng. Hội đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trên những vấn đề đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật. Đóng góp ý kiến với cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương về các chương trình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trong điều kiện được sống gần dân, có quan hệ mật thiết với nhân dân, tổ chức Hội ở cơ sở đã cùng các đoàn thể anh em tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Bằng uy tín và sự tìm tòi thuyết phục, hội viên CCB đã đóng góp tích cực trong công tác hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, gắn bó quan hệ mật thiết giữa chính quyền với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong cuộc sống đại bộ phận cán bộ hội viên vẫn giữ được sự trong sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn bó với nhân dân, với đồng chí, đồng đội, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực. Vì vậy nhiều hội viên CCB được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm, được bầu giữ các chức vụ chủ chốt về Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Hiện tại có hơn 5 vạn hội viên được bầu vào cấp uỷ Đảng, chủ yếu ở cơ sở và hàng chục vạn hội viên được bầu tham gia vào HĐND - UBND các cấp. Đại bộ phận anh chị em giữ các chức vụ trên đều tích cực gương mẫu sinh hoạt Hội. Tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhân dân yêu mến, Đảng tin cậy.
Ý thức rõ việc tăng cường củng cố Quốc phòng giữ gìn an ninh chính trị ở cơ sở là khâu quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hội CCB đã ký kết liên tịch với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhằm phối hợp hoạt động tăng cường giáo dục quốc phòng trong nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều hội viên CCB hăng hái đảm nhận các chức danh xã đội trưởng, xã đội phó, trưởng, phó công an xã, phường. Tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm chống các tệ nạn xã hội, thiên tai, dịch bệnh.
Ở những địa bàn trọng điểm Hội đã cùng các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện hoạt động của địch và tham mưu với cấp uỷ Đảng, Chính quyền có biện pháp ngăn chặn những hành vi phá hoại của chúng như các tổ chức Hội ở Tây nguyên, Tây bắc, Tây nam bộ đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể nhân dân vận động quần chúng đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần tích cực giải quyết những vụ việc phức tạp xảy ra ở 1 số nơi theo đúng tinh thần NQ TW 7 (phần 2) và phương châm xử lý của Đảng và pháp luật của nhà nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn.
 Sau những năm phục vụ trong quân đội, khi trở về địa phương đa số CCB gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vật chất. Đảng nhà nước tuy đã có nhiều cố gắng để từng bước giải quyết những khó khăn đó. Nhưng đất nước cũng đang đứng trước những khó khăn rất lớn, chưa thể đáp ứng được tất các các nhu cầu của CCB. Trước tình hình đó ngay từ khi mới thành lập Hội rất quan tâm tìm mọi cách để xoá đói giảm nghèo cho anh chị em CCB coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Hội. Cuộc vận động "CCB đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" được phát động trong toàn Hội, đã nhanh chóng trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, đã khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường đoàn kết tương thân tương ái, sáng tạo, vượt khó của CCB để thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Hoạt động tình nghĩa trong Hội ngày càng mở rộng với nhiều hình thức phong phú, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, chăm sóc thăm hỏi khi ốm đau, phúng viếng, tang lễ chu đáo khi có hội viên qua đời, nhiều cuộc vận động tình nghĩa sâu đậm như: Phụng dưỡng bà mẹ Việt nam anh hùng, tổ chức ngày giỗ, ngày tết cho liệt sỹ không còn thân nhân. Vận động hội viên góp công, góp của để "xoá nhà tạm, nhà dột nát" cho CCB nghèo khó. Giúp đỡ CCB và con em bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh chống Mỹ. Tự nguyện đi tìm và tham gia quy tập hàng vạn hài cốt đồng đội hy sinh trên các chiến trường về các nghĩa trang kiết sỹ… Hội cũng rất quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của CCB. Tích cực tham gia đóng góp với Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng các chế độ, chính sách có liên quan đến CCB, tổ chức tư vấn pháp lý cho CCB đối với những vụ việc liên quan đến pháp luật.
Các hoạt động trên đây đã gắn CCB với Hội, khơi dậy truyền thống đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội, sống thuỷ chung, không những trong chiến tranh, khi còn tại ngũ mà cả khi về địa phương, trong cuộc sống đời thường và trên các lĩnh vực công tác mới.
Tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên là 1 nhiệm vụ quan trọng của Đảng giao cho Hội. Nhận thức đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, thế mạnh của CCB đối với thế hệ trẻ; Từ nhiều năm nay Hội CCB Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với đoàn TNCS HCM từ TW đến cơ sở thông qua nhiều hình thức, bằng nhiều hoạt động phong phú đa dạng để truyền thụ cho hàng chục triệu thanh niên, thiếu niên về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng, truyền thống của từng địa phương, của các thanh, thiếu niên Việt Nam qua các thời kỳ; giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống, ý thức quốc phòng an ninh cho thanh niên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm qua, Hội CCB Việt Nam và đoàn TNCS HCM ở cơ sở rất chú trọng phối hợp xây dựng củng cố tổ chức đoàn, bồi dưỡng, kết nạp thanh niên tiên tiến vào Đoàn. Bồi dưỡng được nhiều đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng.
Về công tác đối ngoại nhân dân, Hội CCB Việt Nam đã có quan hệ với nhiều tổ chức CCB trong khu vực và trên thế giới ở những mức độ khác nhau. Với CCB các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, Hội đã có các đoàn thăm và làm việc, thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Lào - Cu ba - Nga - Trung quốc - Mông cổ - Angiêri - Mô dăm bích… Hội cũng mở rộng thêm quan hệ với Hội CCB các nước từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam như: Hàn Quốc, Mỹ, Niu di lân nhằm tăng cường hữu nghị, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần hạn chế các mặt tiêu cực trong quan hệ giữa 2 nước. Hội CCB Việt Nam còn hợp tác với một số tổ chức CCB tiến bộ “vì hoà bình” của 5 nước: Pháp - Đức - Nhật - Anh - Mỹ, vận động tài trợ xây dựng “Làng hữu nghị” để nuôi dưỡng, chữa trị cho CCB và con em CCB bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh chống Mỹ. Về mặt tổ chức Hội đã gia nhâp Hội CCB ASEAN (VECONAC), Liên đoàn CCB thế giới (WVF). Hoạt động ngoại giao nhân dân của Hội đã góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Góp phần nâng cao uy tín cuả Đảng, Nhà nước, quân đội và Hội CCB Việt Nam trên trường Quốc tế.
          Kể từ ngày thành lập 30/4/1990 cho đến nay Hội CCB huyện Tân Kỳ chúng ta đã tiến hành 7 nhiệm kỳ Đại hội, qua mỗi nhiệm kỳ Đại hội lại đánh dấu một bước trưởng thành vững chắc về mọi mặt. Hội đã chăm lo xây dựng Hội TSVM cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, công tác phát triển hội viên đến nay đã phát triển được 8.534 hội viên đạt tỷ lệ tập hợp 97,2%; hội viên gương mẫu đạt 98% trong đó có 70% hội viên đạt gương mẫu xuất sắc.
     - Thành lập 25 cơ sở Hội xã, thị trấn, khối 487 và 151 chi hội. Hiện nay 100% thôn, xóm, bản đều có chi hội và đã hoàn thành việc thành lập Hội CCB trong các cơ quan có điều kiện theo Nghị định 487 của Thủ Tướng Chính phủ. Hàng năm tổ chức cơ sở Hội đạt 100% TSVM trong đó có trên 20 % xuất sắc; 100% Chi hội đạt TSVM trong đó xuất sắc đạt từ 50 % trở lên.
     - Đến nay không còn hộ đói; hộ nghèo từ 38% khi mới thành lập, nay giảm xuống còn 1,67%, hộ khá và giàu 70,8%; quỹ xóa đói giảm nghèo của toàn huyện Hội đạt trên 7 tỷ đồng, 100% chi hội đều có chân quỹ, bình quân hơn 900.000 đồng/1 hội viên; quỹ Nghĩa tình đồng đội bình quân gần 100.000đ/hv.
     - Các cơ sở Hội đều có đội bóng chuyền, đội văn nghệ thường xuyên hoạt động, giao lưu với các đơn vị bạn sôi nổi và khí thế, từ đó tạo ra đời sống tinh thần vui tươi lành mạnh. Nhất là từ sau Đại hội nhiệm kỳ lần thứ VI đến nay toàn Huyện hội đã có sự chuyển biến tiến bộ trên tất cả các mặt, cán bộ, hội viên đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng hướng vào nhiệm vụ xây dựng Hội TSVM, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từ Huyện hội đến cơ sở đã đổi mới nội dung, tác phong công tác, lấy công tác quản lý hành chính, sổ sách, chất lượng hội viên, chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội làm đột phá, nên các nhiệm vụ triển khai thực hiện chất lượng được nâng lên rõ rệt, các lần tỉnh Hội kiểm tra đều khen ngợi đánh giá cao, từ đó tạo được lòng tin đối với cấp uỷ Đảng, Chính quyền và nhân dân cũng như các đoàn thể bạn.
      Trải qua 34 năm phát triển và trưởng thành Hội CCB huyện Tân Kỳ đã lập được những thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp khen ngợi và tặng nhiều phần thưởng cao quý.Thủ tướng Chính phủ tặng 01 bằng khen. Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 03 cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu và 06 bằng khen. Được BCH Hội CCB tỉnh tặng 05 cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu và có hàng nghìn CCB, tổ chức Hội được tặng thưởng bằng khen và giấy khen các cấp.
Về hoạt động của Hội CCB xã Nghĩa Đồng. Thực hiện Chỉ thị của Thường vụ huyện ủy Tân Kỳ và chỉ đạo của BCH lâm thời Hội CCB huyện Tân Kỳ. Ngày07/5/1990Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Đồng ra Nghị quyết thành lập Hội CCB xã, ngày mới thành lập chỉ có 70 hội viên, đến nay đã qua 9 kỳ Đại hội, hiện có 750 hội viên, đang sinh hoạt ở 11 chi hội; Hội hoạt động theo Quy chế của Hội; 33 năm qua Hội CCB xã nhà luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hội cấp trên tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, tạo được sự tin cậy, yêu mến của Đảng và chínhquyềnđịaphương.
          Ngày nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Đồng, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, trong kháng chiến chống pháp, chống Mỹ và trong những năm 30, 31 tại di tích lịch sử đình sen nơi đây thực dân pháp đã bắn 3 chiến sỹ cộng sản của ta đó là Lê Thạch, Lê Nguyệt,Nguyễn Linhvà là nơi nuôi dưỡng, bảo vệ nhiều thế hệ cán bộ của nhiều đơn vị, là nơi cất dấu vũ khí, lương thực, thuốc men để phục vụ chiến đấu. Cùng với cả nước, nhiều thế hệ thanh nhiên xã Nghĩa Đồngđã lên đường tham gia các đơn vị chiến đấu giải phóng dân tộc, nhiều thanh niên lên đường ra biên cương chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; trong đó nhiều người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bị thương trong chiến đấu, số còn lại trở về đời thường, đặc biệt đến thời điểm này Hội CCB xã nhà đang còn 6 đồng chí CCB thời chống Pháp đó là một niềm vinh dự và tự hào cho hội CCB chúng ta, trong đó có nhiều đồng chí ngồi ở hội trường này đầu đã bạc, vẫn hăng hái tham gia góp phần xây dựng địa phương, thật đáng trân trọng, thất đáng tự hào vì mình là Cựuchiếnbinh.
          Trên tinh thần tiếp tục phát huy bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ ” Cán bộ, hội viên CCB xã Nghĩa Đồng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị; tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đặc biệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025, Nghi quyết Đại hội đại biểu lần thứ 9 của hội CCB xã Nghĩa Đồng nhiệm kỳ 2022-2027. Cùng nhau đoàn kết, thống nhất xây dựng Hội ngày càng vững mạnh xứng đáng là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội của nhân dân;

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến  phức tạp;cạnh tranh chiến lược, thương mại giữa các nước lớn ngày càng căng thẳng; thị trường tài chính, tiền tệ, thương mại quốc tế diễn biến khó lường. Thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng gia tăng. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang đến nhiều cơ hội và thách thức, tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp tăng lên, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng hơn nhiều so với trước. Tuy nhiên tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế, tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới. Áp lực ngày càng tăng từ việc thực hiện các cam kết quốc tế.
       Đối với huyện Tân Kỳ nói chung và xã Nghĩa Đồng nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, kinh tế phát triển không ổn định, đời sống của nhân dân trong đó có CCB còn nhiều khó khăn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân chúng ta phải nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức.
       Trước tình hình thế giới, trong nước, trong huyện và của Hội đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của chính quyền, các ban, ngành đoàn thể sự ủng hộ của nhân dân; kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được qua 34 năm xây dựng và trưởng thành, đòi hỏi Hội Cựu chiến binh chúng ta trong những năm tới phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đó là:
     1. Tiếp tục vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội.
      2. Phát huy mọi tiềm năng, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.
     3. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với UBND, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các chương trình phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.
     4. Động viên CQN tham gia các câu lạc bộ, ban liên lạc CQN, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở. Chủ động tham gia thực hiện chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và CCB.
      5. Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của của Đảng, Nhà nước.
      6. Tp trung xây dng Hi vng mnh v chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi  mới  mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội. Trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội.
       Hội CCB xã Nghĩa Đồng đã đi qua chặng đường 33 năm, trải qua 9 kỳ Đại hội. Hội CCB xã nhà đã xây dựng, pháttriển, trưởng thành đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và quê hương đất nước đã được TW Hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, BCH Hội CCB tỉnh Nghệ An, BCH Hội CCB huyện Tân Kỳ khen ngợi và tặng nhiều bằng khen, giấy khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, các thế hệ CCB của xã tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “TRUNG THÀNH - ĐOÀN KẾT - GƯƠNG MẪU - ĐỔI MỚI”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ xã và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội CCB các cấp đề ra, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân xã nhà.

Một số hình ảnh công trình chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày thành lập hội CCB Việt Nam của hội CCB xã Nghĩa Đồng:
2
 
1

             
3
                           
4
 
5
 
Bùi Văn Huỳnh - Chủ tịch hội CCB xã Nghĩa Đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây