Lịch Công tác tháng 3/2022 UBND xã Nghĩa Đồng

Chủ nhật - 06/03/2022 22:13
Lịch Công tác tháng 3
ỦY BAN NHÂN DÂN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  XÃ NGHĨA ĐỒNG                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TB-UBND                                                                             Nghĩa Đồng, ngày      tháng  2  năm 2022
THÔNG BÁO
Chương trình công tác của Thường trực
HĐND-UBND xã Nghĩa Đồng tháng 3 năm 2022

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2022
- Chđạo sản xuất vụ Xuân: chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.
- Chỉ đạo thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả.
- Chỉ đạo, lập phương án phòng, chống thiên tai, PCCCR năm 2022; Thả cá vụ Xuân 2022.
- Chỉ đạo tưới chăm bón vụ Xuân năm 2022. Đôn đốc kiểm tra công trình trước mùa mưa bão.
- Chống tái lấn chiếm hành lang ATGT và xử lý vi phạm hành lang ATGT tập trung địa bàn xã.
* Trong tháng có
  • Kỷ niệm 33 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/32022).
  • Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2022).
  • Kỷ niệm 91năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022).
 

Ngày/ thứ

Nội dung phân công chuẩn bị
Phân công chuẩn bị
Chủ trì

Địa điểm

01
(T3)
 - Ra quân huấn luyện năm 2022.


- Giải quyết TTHC của công dân.
 
BCH quân sự xã
Các ngành
liên quan
   Đ/ c Thành -  PCT. UBND xã
Đ/c Quỳnh-  PCT UBND xã
BCHQS huyện

TTGD
một cửa

02
(T4)
- Kiểm tra tiến độ hồ sơ NTM nâng cao

- Giải quyết TTHC của công dân.
Địa chính

Các ngành
liên quan
Đ/c Hiển - CT. UBND xã
Đ/c Quỳnh-  PCT UBND xã
UBND xã

TTGD
một cửa

03
(T5)
- Tiếp dân định kỳ

- Giải quyết TTHC của công dân.
 
VPUB

Các ngành
liên quan
Đ/c Hiển - CT. UBND xã
Đ/c Quỳnh-  PCT UBND xã
Phòng tiếp dân
TTGD
một cửa

04
(T6)
- Sáng:  Hội nghị Tổng kết công tác BCĐ PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ; BCĐ bảo vệ BMNN năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

- Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn
Công An
Địa chính XD GTTL
Đ/c Hiển - CT. UBND xãĐ/c Hiển - CT. UBND xã
Hội trường 2


Trường Tiểu học, Trạm y tế
05-06
(T7, CN)
Nghỉ cuối tuần      

07
(T2)
- Sáng:  Giao ban đầu tuần

- Giải quyết TTHC của công dân.
VPUB

Các ngành
liên quan
Đ/c Hiển - CT. UBND xã
Đ/c Thành -PCT. UBND xã
   Hội    trường 2
TTGD
một cửa


  08
(T3)
- Giải quyết TTHC của công dân

- Sáng: Họp Rà soát liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhận liệt sỹ giai đoạn 2021-2025
Các ngành
liên quan

Văn hóa XH
Đ/c Thành - PCT. UBND xã

Đ/c Quỳnh - PCT. UBND xã
TTGD
một cửa

UBND xã

  09
(T4)
- Giải quyết TTHC của công dân

- Duyệt quyết toán các khoản thu, chi  năm 2021 và giao kế hoạch vận động 2022 cho các xóm.
Các ngành
liên quan

TC - KT
Đ/c Thành - PCT. UBND xã

Đ/c Hiển - CT UBND xã
TTGD
một cửa

UBND xã


 10
(T5)
- Tiếp dân định kỳ

- Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản của tỉnh về quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025;
VPUBĐịa chính, Công An
Đ/c Hiển - CT UBND xã


Đ/c Hiển - CT UBND xã
 
Phòng tiếp dân
  

Hội trường 2

 11
(T6)
- Giải quyết TTHC của công dân.

- Buổi sáng: Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 14 của BTV Huyện ủy về thông qua Đề án giảm nghèo, giai đoạn 2022-2025.
Các ngành
liên quan

VHXH
Đ/c Thành -PCT. UBND xã

Đ/c Hiển - CT UBND xã
 
TTGD
một cửa

Hội trường 2
12,13
(T7, CN)

Nghỉ cuối tuần
     

  14
(T2)
- Giao ban đầu tuần

- Giải quyết TTHC của công dân.
 
VPUB

Các ngành liên quan
Đ/c Hiển - CT UBND xã
Đ/c Quỳnh - PCT. UBND xã
     Hội
  trường 2
TTGD
một cửa

  15
(T3)
- Giải quyết TTHC của công dân.
-  Hội nghị Tổng kết công tác PCTT; công tác lâm nghiệp; công tác PCCR năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2022; Nông thôn mới 2022.
Các ngành
liên quan

Địa chính
 
Đ/c Quỳnh -PCT. UBND xã
Đ/c Hiển - CT UBND xã
 
TTGD
một cửa
    Hội
trường 2
 

  16
(T4)
- Giải quyết TTHC của công dân.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị sản xuất vụ Xuân
- Giám sát chuyên đề “Hoạt động của HĐND – TTHĐND, hai ban HĐND xã
Các ngành
liên quan
Địa chính
NN

TTHĐND
Đ/c Quỳnh – PCT. UBND xã
Đ/c ThànhPCT UBND xã

CT. HĐND xã
TTGD
một cửa
UBND xã

 UBND xã

  17
(T5)
- Tiếp dân định kỳ

- Hội nghị Tập huấn công tác cấp GCN QSD đất.
VPUB

Địa chính
Đ/c Hiển – CT UBND xã
Đ/c Hiển – CT UBND xã
Phòng tiếp dân
     Hội
   trường 2

  18
(T6)
- Giải quyết TTHC của công dân.

- Kiểm tra chất lượng các công trình trên địa bàn
Các ngành
liên quan

Địa chính
Đ/c Quỳnh -PCT. UBND xã
Đ/c Hiển - CT UBND xã
TTGD
một cửa
Các công trình trên   địa bàn xã
19-20
(T7, CN)
       

 21
(T2)
- Giao ban đầu tuần

- Giải quyết TTHC của công dân.
VPUB

Các ngành liên quan
Đ/c Hiển - CT UBND xã
Đ/c Thành - PCT. UBND xã
Hội trường 2
TTGD  một cửa

  22
 (T3)
- Giải quyết TTHC của công dân.

- Kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng
Các ngành liên quan
Địa chính
 
Đ/c Thành -PCT. UBND xã
Đ/c Hiển - CT UBND xã
TTGD một cửa
Cơ sở

  23
(T4)
- Giải quyết TTHC của công dân

- Họp UBND xã thường kỳ
Các ngành liên quan

VPUB
Đ/c Thành -PCT. UBND xã
Đ/c Hiển - CT. UBND xã
TTGD
một cửa
Hội trường 2

  24
(T5)
- Giải quyết TTHC của công dân


- Tiếp dân định kỳ
Các ngành liên quan

VPUB
Đ/c Thành -  PCT. UBND xã

Đ/c Hiển - CT. UBND xã
TTGD
một cửa

Phòng tiếp dân

 25
(T6)
- Giải quyết TTHC của công dân

- Họp BTV -  BCH Đảng bộ
Các ngành liên quan
VPĐU
Đ/c Thành - PCT. UBND xã
BTV- BCH
Đảng bộ
TTGD
một cửa
   Hội trường 2
26-17
(T7, CN)
Nghỉ cuối tuần


 
     
 
 28
(T2)
- Giao ban đầu tuần

- Giải quyết TTHC của công dân
 
VPUB

Các ngành liên quan
Đ/c Hiển - CT. UBND xã
Đ/c Quỳnh -PCT. UBND xã
Hội trường 2
TTGD
một cửa

  29
 (T3)
- Giải quyết TTHC của công dân

- Kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn
Các ngành liên quan
Địa chính
Đ/c Quỳnh -PCT. UBND xã
Đ/c Hiển – CT. UBND xã
TTGD
một cửa
Trạm y tế

 
 30
(T4)
- Giải quyết TTHC của công dân


- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện thu ngân sách trên địa bàn
Các ngành liên quan

TC - KT
 
Đ/c Quỳnh -PCT. UBND xã

Đ/c Hiển - CT. UBND xã
TTGD
một cửa

UBND xã

  31
(T5)
- Giải quyết TTHC của công dân


- Tiếp dân đinh kỳ
 
Các ngành liên quan

VPUB
 
Đ/c Quỳnh -PCT. UBND xã
Đ/c Hiển - CT. UBND xã
TTGD
một cửa

Phòng tiếp dân
 
Nơi nhận:
- VP UBND huyện (b/c);
- TT Đảng ủy (B/c); TT HĐND xã (B/c);
- TT UBMTTQ, các Đoàn thể cấp xã (P/h);
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Công chức (t/h).
- Lưu VP.
 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
               CHỦ TỊCH
               Võ Duy Hiển
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Tags: công tác

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây